Szkolenie BHP pracowników


Szkolenia BHP mają na celu m.in. zapoznanie pracowników z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ze specyfiką zajmowanych przez nich stanowisk. Obowiązek przeprowadzania wstępnych i okresowych szkoleń z zakresu przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej dotyczy każdego pracodawcy. Stanowią one podstawowy oraz niezbędny element zapewniający bezpieczeństwo pracownikom, jak i pracodawcom w miejscu pracy. BHP w firmie ma zapobiegać wypadkom, dbać o higienę pracy oraz przeciwdziałać chorobom zawodowym. Prawo w Polsce uwzględnia dwa rodzaje szkoleń. Szkolenie wstępne, które jest organizowane przed dopuszczeniem pracownika do pracy, w celu zapoznania go z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w całej firmie oraz na wykonywanym stanowisku, a także szkolenie okresowe, które odbywa się, gdy wygaśnie ważność szkolenia wstępnego. Szkolenie okresowe należy powtarzać w określonych odstępach czasowych, których długość zależy od wykonywanego zawodu. Każde szkolenie BHP pracownika powinno odbyć się jego godzinach pracy oraz na koszt pracodawcy. Pojęcie „obsługa bhp” jest bardzo szeroko rozumiane i może obejmować wszystkie usługi związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, świadczone na rzecz przedsiębiorstwa przez zewnętrznych specjalistów. Obsługa BHP Może zostać przeprowadzona przez pracodawcę lub firmę szkoleniową, która posiada do tego odpowiednie uprawnienia. Na rynku jest bardzo dużo takich firm, a każdy pracodawca może wybrać odpowiednią instytucję dla siebie.

Szkolenia BHP to bardzo ważny aspekt działalności prewencyjnej. Przeprowadzenie szkoleń BHP w firmie, to przede wszystkim inwestycja, ponieważ każdy pracownik zapoznany z zasadami bezpieczeństwa będzie pracował bardziej świadomie, ostrożnie, a przede wszystkim bezpieczniej. Pracownik, który nie odbył, takiego instruktażu naraża firmę na duże straty, ponieważ nie może zostać dopuszczony do pracy. Pracownik, który odbył szkolenie BHP, wie jak bezpiecznie zachowywać się w miejscu pracy oraz potrafi udzielić pierwszej pomocy w razie wypadku.

BHP Bytom: https://selabhp.pl/bhp-bytom/